Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

termék megosztás

Teva Top Active alkoholmentes eszköz és felületfertőtlenítő folyadék 1 liter

Ár:
1.613 Ft + ÁFA ( 2.048 Ft )
Menny.:db
Cikkszám: 203897
Elérhetőség: Előrendelhető

A Teva Top Active alkoholmentes eszköz és felületfertőtlenítő folyadék 1 liter termék minimum 1 perc behatási idővel rendelkezik, alkohol érzékeny felületekre is ajánljuk. A termék felhasználásra kész folyadék, hígítást nem igényel. Felhívjuk figyelmüket, hogy a termék professzionális felhasználásra készült.

NNK engedély szám: 14617-3/2020/JIF

Biztonsági adatlap a hosszú leírásban

Szállítási díj: 799 Ft
Egységár: 2,05 Ft/ml
Átlagos értékelés: Nem értékelt

előnyök_fly

 • 100% pénz visszafizetési garancia
 • 26.990 felett Ingyenes házhozszállítás

Leírás

BIZTONSÁGI ADATLAP

 
 

veszélyes keverékhez a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint

 
 

Készítés dátuma: 2020.03.09.

 
 

1.1 verzió

 
 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító:

TEVA Top Active alkoholmentes eszköz -és felületfertőtlenítő folyadék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Azonosított felhasználás:

Baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid hatású fertőtlenítő folyadék Orvostechnikai eszközfertőtienítő és PT2 termékkategóriájú biocid termék (munkapultok, székek, egyéb egészségügyben előforduló felületek), kizárólag professzionális felhasználásra.

Ellenjavallt felhasználás:

Ne használjuk más biocid terméktípusban (PT), amíg arra nincs engedélyezve.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Wet Wipe Kft.

3526 Miskolc, Mechatronikai park 4.

Telefon: +36 46 503 530

Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: wetwipe@wetwipe.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat,(ETTSZ) Budapest, HU Telefon: +36 80 201199

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: Osztályozás (az átitató folyadékra):

 
 

2.2. Címkézési elemek: Összetevők:

 
 

Veszélyjel: Figyelmeztetés: Figyelmeztető mondatok:

 
 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 
 

Biocid hatóanyagok:

 
 

Antimikrobiális spektrum: Készítmény típusa: Felhasználói kör:

 
 

Engedélyes/gyártó/forgalmazó:

 
 

2.3. Egyéb veszélyek:

 
 

A termék az 1272/2008/EK EPT rendelet számítási módszere szerint veszélyes keverék.

Bőrmarás/bőrirritáció Skin Irrit. 2 H315, Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Eye Irrit. 2 H319, A vízi környezetre veszélyes Aquatic Chronic 3 H412.

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!

TEVA Top Active alkoholmentes eszköz -és felületfertőtlenítő folyadék didecildimetilammónium, kvaterner ammóniumvegyületek, benzil (C12- C16) alkildimetil, kloridok

 
 

 
 

Figyelem

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

6 g/kg didecildimetilammónium, kvaterner ammóniumvegyületek (CAS: 7173-51-5, EU: 230-525-2), 6 g/kg benzil (C12-C16) alkildimetil, kloridok (CAS: 68424-85-1, EU: 270-325-2)

Baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid.

Szilárd anyag.

Professzionális.

Alkalmazási terület: Orvostechnikai eszközfertőtlenítő és PT2 termékkategóriájú biocid termék, professzionális felhasználásra.

Wet Wipe Kft.

3526 Miskolc, Mechatronikai park 4.

Telefon: +36 46 503 530

A biocid rendelet szerinti további címkézési elemeket lásd a címkén!

A keverék nem tartalmaz PBT és vPvB komponenseket.

 
 

1/8 oldal

 
 

 
 

BIZTONSÁGI ADATLAP

 
 

veszélyes keverékhez
a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint

 
 
 
 

3.2. Keverékek:___________________ Elsődleges biocid hatású folyadék

 
 

Komponens

Azonosítók

Osztályozás

%

didecildimetilammónium-klorid, DDAC

CAS szám: 7173-51-5 EU szám: 230-525-2 Regisztációs szám: 01-2119945987-15-xxxx

Acute Tox. oral 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 (M=10), Aquatic Chronic 2 H411

0,6

kvaterner ammóniumvegyületek, benzil(C12- C16)alkildimetil, kloridok, ADBAC/BKC (C12-C16)

CAS szám: 68424-85-1 EU szám: 270-325-2

Acute Tox. oral 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 (M=10), Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)

0,6

Csomagolóanyag:                                 HDPE polietilén flakon, szórófejjel vagy kupakkal.

 
 

Kiszerelések:                                          250ml, 500ml, 750ml, 1L, 2L, 5L

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakasznál!

 
 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

 
 
 1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:
 
 

Lemosás bő vízzel. Bőrirritáció esetén orvosi ellátást kell kérni.

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció
nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Rendeltetésszerű felhasználás esetén elsősegély-nyújtás általában nem
szükséges. Nem rendeltetésszerű felhasználás, baleset ill. tűz esetén az
érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe
kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén fordulj unk
mérgezési központhoz vagy orvoshoz.

A termék formája miatt nem valószínű expozíció. Ha a sérült fuldokol, akkor
óvatosan távolítsuk el a terméket a szájából, s szabadítsuk fel a légutakat.
Forduljunk orvoshoz.

 1. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén egészségkárosodás nem várható, de hosszantartó expozíciónál súlyos szemirritáció és bőrirritáció (viszketés, vörösödés), belélegezve köhögés, lenyeléskor hányinger, hányás előfordulhat.

 1. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Tartós panasz esetén biztosítsunk orvosi ellátást. Tüneti kezelés.

 
 

A termék bőrre jutásakor:

A termék szembe jutásakor:

 
 

A termék belégzésekor:

 
 

A termék lenyelésekor:

 
 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

 
 

Tűzveszélyességi osztályozás:           Nem tűzveszélyes - a CLP rendelet, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet és a

szállítási szabályozások szerint.

(Megjegyzés: Az osztályozás a normál kezelési, tárolási, felhasználási körülményekre vonatkozik.)

 1. Oltóanyag:

Megfelelő tűzoltószerek:                       A környezetben égő anyagoknak megfelelő, hozzáférhető tűzoltószerek.

Biztonsági okokból nem megfelelő oltószerek: Erős vízsugár.

 1. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Nincsenek különleges veszélyek.

 1. Tűzoltóknak szóló javaslat:          Normál védőfelszerelés és zárt rendszerű légzőkészülék. Az oltásban részt

nem vevő, illetéktelen és védőfelszerelés nélküli személyeket távolítsuk el a veszélyövezeten kívülre. A képződő gőzöket és gázokat vízpermettel csapassuk le. A felhasznált, szennyezett oltóvizet gyűjtsük vissza, csatornába nem engedhető.

 
 

2/8 oldal

 
 

 
 

BIZTONSÁGI ADATLAP

 
 

veszélyes keverékhez
a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint

 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

 
 
 1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Használjunk a helyzetnek megfelelő védőfelszerelést (lásd 8. szakasz). Minden hő-/gyújtóforrást zárjunk el. Kerüljük a gőzök/permet belélegzését. Zárt helyiségben biztosítsunk friss levegőt.

 1. Környezetvédelmi óvintézkedések:  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 2. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A terméket mechanikusan gyűjtsük össze. Ha lehetséges, használjuk fel rendeltetésszerűen, különben adjuk át engedéllyel rendelkező hulladék- begyűjtőnek/ártalmatlanítónak. A szennyezett területet vízzel mossuk fel és szellőztessünk.

 1. Hivatkozás más szakaszokra:      Lásd még a 8. és 13. szakaszt!
 
 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

 
 
 1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Kezelés:                                                  A használaton kívüli tartályokat szorosan zárjuk le. Kerüljük a köd/gőzök/

permet belélegzését. A gyártás során szemvédő/arcvédő használata kötelező. A munkaközi szünetekben és a munka után mossunk kezet és arcot.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:   Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

 1. A biztonságos tárolás feltételei, összeférhetetlenséggel együtt:

Előírások a műszaki berendezésekre és a tartályokra:

Lehetőleg az eredeti, szorosan lezárt tartályban, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen tartsuk. Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-20 °C.

Együtt-tárolási előírások:                      Élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól elkülönítve

tároljuk. Az összeférhetetlen anyagoktól (lásd 10. szakasz) tartsuk távol.

 1. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Lásd az 1.2. szakaszt!

 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

 
 
 1. Ellenőrzési paraméterek: Munkahelyi expozíciós határértékek:
 2. Az expozíció ellenőrzése: Egyéni védőeszközök:
 
 

- légzésvédelem (OMMF/CE):

 
 
 • szemvédelem (EN 166):
 • kézvédelem (EN 374):
 
 

- testvédelem (EN 465): Környezeti expozíció-ellenőrzés:

 
 

Az adatlap készítésekor érvényes 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes
rendeletben nincsenek előírva munkahelyi határértékek a komponensekre.

A biztonságos munkavégzést elősegítő műszaki intézkedések elsőbbséget
élveznek az egyéni védőfelszerelések használatával szemben. A szennyezett
ruhát azonnal vegyük le. Az anyaggal való munkavégzés után mossunk kezet
és arcot. Normál felhasználásnál védőfelszerelés nem szükséges. A következő
védőfelszerelések a gyártásnál és baleset, tűz és egyéb váratlan események
esetén szükségesek.

Gőzök és aeroszolok képződése esetén légzésvédő szükséges (az EN 14387
szerinti légzésvédő „A” típusú szűrőbetéttel vagy „A-P2” illetve „ABEK-P2”
típusú kombinált szűrőbetéttel).

Az EN 166 szabványnak megfelelő, szorosan záró védőszemüveg.
Védőkesztyű. Általános munkához ajánlott típus: nitril-kaucsuk (vastagság:
0,11 mm, áttörési idő > 8 óra, butil-kaucsuk, BR (vastagság: > 0,5 mm,
áttörési idő: 8 óra), polikloroprén (vastagság: > 0,5 mm, áttörési idő: 4 óra).
Alkalmatlan kesztyűanyagok: PVC (polivinil-klorid), NR (természetes gumi,
természetes latex). Speciális felhasználás esetén célszerű a gyártóval
konzultálni.

Vegyi munkaruházat.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

 
 

3/8 oldal

 
 

 
 

BIZTONSÁGI ADATLAP

 
 

veszélyes keverékhez
a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint

 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

 
 

Paraméterek / alkotórészek

oldat

Külső jellemzők

Színtelen tiszta folyadék.

Szag

Jellegzetes.

Szagküszöbérték

Nincs meghatározva.

ph

5-8.

Olvadáspont/fagyáspont

102-105 °C.

Kezdő forráspont és forrásponttartomány

Nincs meghatározva.

Lobbanáspont

Nincs meghatározva.

Párolgási sebesség

Nincs meghatározva.

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot)

Nem alkalmazható - folyadék.

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

Nincs meghatározva.

Gőznyomás

Nincs meghatározva.

Gőzsűrűség

Nincs meghatározva.

Relatív sűrűség

Nincs meghatározva.

- Sűrűség

1 g/cm3.

Oldékonyság (oldékonyságok)

Vízzel korlátlanul elegyedik.

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

Nem alkalmazható - keverék.

Öngyulladási hőmérséklet

Nem öngyulladó.

Bomlási hőmérséklet

Nincs meghatározva.

Viszkozitás

Nincs meghatározva.

Robbanásveszélyesség

Nem robbanásveszélyes.

Oxidáló tulajdonságok

Nem oxidáló.

9.2. Egyéb információk:                        Nincsenek.

 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

 
 
 1. Reakciókészség:
 2. Kémiai stabilitás:
 3. A veszélyes reakciók lehetősége:
 4. Kerülendő körülmények:
 5. Nem összeférhető anyagok:

10.6. Veszélyes bomlástermékek:

 
 

Az ADR vizsgálati előírásai szerint nem Met. Corr. 1.

Az anyag normál körülmények között stabil. Veszélyes polimerizáció nem
várható.

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

Reakció az összeférhetetlen anyagokkal. Ne keverjük más fertőtlenítő és
tisztítószerekkel.

Oxidálószerek, anionaktív anyagok
Égésekor CO, CO2, HCl, Cl2 szabadulnak fel.

 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

 
 
 1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

a) akut toxicitás:                                     A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás számítási módszere alapján

nincs osztályozva, mivel nem tartalmaz a küszöbértéket (1 %) meghaladó akut toxicitású komponenst.

Várható expozíciós utak:                      Bőrre vagy szembe jutás, belélegzés. A lenyelés a termék jellege miatt nem

várható expozíciós út.

 
 

Akut toxicitás szájon át: Akut toxicitás bőrön át: Akut toxicitás belélegezve:

 
 

A vizsgálat nem indokolt, mivel a termék nem tartalmaz szájon át akut
toxicitású komponenst.

A vizsgálat nem indokolt, mivel a termék nem tartalmaz bőrön át akut
toxicitású komponenst.

A vizsgálat nem indokolt, mivel a termék nem tartalmaz belélegezve akut
toxicitású komponenst.

 
 

4/8 oldal

 
 

 
 

BIZTONSÁGI ADATLAP

 
 

veszélyes keverékhez
a 2015/830/EU bizottsági rendelet melléklete szerint

 
 

Adatok a komponensekre: DDAC:

LD50 (szájon át):

LD50 (bőrön át): ADBAC/BKC (C12-C16): LD50 (szájon át, patkány): b) bőrkorrózió/bőrirritáció:

 
 

658 mg/kg (számított).

> 2000 mg/kg (számított).

795 mg/kg.

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás számítási módszere alapján
Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.

 
 

Adatok a komponensekre:

DDAC:                                                     Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

ADBAC/BKC (C12-C16):                     Maró (bőrirritáció, nyúl, OECD           404).

 1. súlyos szemkárosodás/szemirritáció:            A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás számítási módszere alapján

Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Adatok a komponensekre:

DDAC:                                                     Súlyos szemkárosodást okoz.

ADBAC/BKC (C12-C16):                     Súlyos szemkárosodást okoz.

 1. légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok és a      CLP osztályozás alapján nincs osztályozva,

mivel nem tartalmaz légzőszervi vagy bőrszenzibilizáló komponenst.

Nem szenzibilizál (Buechler teszt, tengerimalac, OECD 406).

Nem szenzibilizál (bőrszenzibilizáció, tengerimalac, OECD 406).

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás alapján nincs osztályozva,
mivel nem tartalmaz mutagén komponenst.

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás alapján nincs osztályozva,
mivel nem tartalmaz karcinogén komponenst.

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás alapján nincs osztályozva,
mivel nem tartalmaz reprodukciós toxicitású komponenst.

 1. egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás alapján nincs osztályozva,
mivel nem tartalmaz egyetlen expozíciónál célszervi toxicitású komponenst.

 1. ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás alapján nincs osztályozva,
mivel nem tartalmaz ismétlődő expozíciónál célszervi toxicitású komponenst.

 1. aspirációs veszély:                          A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás alapján nincs osztályozva,

mivel nem tartalmaz aspirációs veszélyre besorolt komponenst.

 
 

Adatok a komponensekre: DDAC:

ADBAC/BKC (C12-C16):

 1. csírasejt-mutagenitás:
 2. rákkeltő hatás:
 3. reprodukciós toxicitás:
 
 

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Hasonló termékek

Raktáron
1.760 Ft + ÁFA (2.235 Ft)
Cikkszám: 203591
darabKosárba
Raktáron
1.414 Ft + ÁFA (1.796 Ft)
Cikkszám: 114379
darabKosárba
Raktáron
1.860 Ft + ÁFA (2.362 Ft)
Cikkszám: 203899
Raktáron
1.870 Ft + ÁFA (2.375 Ft)
Cikkszám: 203747
Raktáron
1.900 Ft + ÁFA (2.413 Ft)
Cikkszám: 100207
darabKosárba
Raktáron
1.282 Ft + ÁFA (1.628 Ft)
Cikkszám: 114989
Termék címkék: RENDELHETŐ

Keresés

12. SZAKASZ: Ökológiai információk